Landbrugsuddannelsen

Banker dit hjerte for et liv på landet, og vil du gerne arbejde med dyr og jordbrug?

Som landmand får du et indgående kendskab til både gårdens dyr og jorden omkring. Du kommer til at planlægge de forskellige arbejdsopgaver, og hvordan man vedligeholder de forskellige maskiner og bygninger, der bliver brugt i processen.

Uddannelsens varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger at afslutte med, og om du vælger at læse uddannelsen med et eux-forløb. Tager du uddannelsen som en ordinær erhvervsuddannelse varer den minimum 2 år og 4 måneder og maksimum 5 år og 11 måneder. Tager du den med et eux-forløb kan du vælge to specialer, der begge varer 4 år og 3 måneder.

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb via nedstående link.

Læs mere 

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er delt op i to dele – en 1. del og en 2. del, som begge varer 20 uger. Efter grundforløbet følger et hovedforløb, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

På skolen vil du blandt andet blive undervist i husdyr, plantedyrkning samt teknikfag og sprøjteteknik. Du vil også få fag som matematik, arbejdsmiljø samt byggeri og samfund.

Du kan læse mere om en erhvervsuddannelses opbygning her.

 

Hvor læses uddannelsen som landmand?

Grundforløbets første del kan tages på alle landets erhvervsskoler. Anden del af grundforløbet kan tages på udvalgte skoler rundt om i landet. Det efterfølgende hovedforløb kan ligeledes tages på udvalgte skoler rundt om i landet – oftest forholder det sig dog sådan, at de skoler, der udbyder grundforløbets anden del, også udbyder hovedforløbet.

Specialer

Landbrugsassistent (2 år 4 mdr. – trin 1)

Vælger du at afslutte uddannelsen på trin 1 med specialet landbrugsassistent kommer du til at beskæftige dig med de almindeligt forekommende opgaver inden for landbruget.

Husdyr (4 år 3 mdr. – trin 1 + 2)

På dette speciale lærer du blandt andet at vurdere dyrebesætninger, at planlægge avl, tage stilling til foderkvalitet, Du lærer også om transport af dyr og dyrevelfærd.

Planter (4 år 3 mdr. – trin 1 + 2)

Her lærer du om såning, gødning og sprøjtning, og hvordan planer for dette udarbejdes. Du vil også lære om arbejdet med og vedligeholdelsen af de forskellige landbrugsmaskiner, der anvendes i driften.

Jordbrugsmaskinfører (4 år 3 mdr. – trin 1 + 2)

På dette speciale er der fokus på de forskellige maskiner, der bruges i landbruget. Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj til at vedligeholdelse og reparationer.

Produktionsleder (5 år 7 mdr. – trin 1 + 2 + 3)

Dette speciale retter sig mod ledere inden for landbruget. Her bliver din landbrugsfaglige viden kombineret med fag om økonomisk, strategisk og personalpolitisk ledelse inden for landbrugsfaget.

Agarøkonom (5 år 11 mdr. – trin 1 + 2 + 3 + 4)

Dette speciale er ideelt for dig, der drømmer om at have en mere rådgivende konsulentrolle i landbrugserhvervet. Der er fokus på langsigtede strategier indenfor planlægning og salg samt udvikling af dine evner som leder.

 

Landbrugsuddannelsen med eux

Du kan vælge at tage din landbrugsuddannelsen med et eux-forløb og dermed få en erhvervsfaglig studentereksamen. Du kan tage specialerne husdyr, planter og jordbrugsmaskinfører med eux-forløb.

Der er dog en række krav, du skal opfylde for at kunne fortsætte på hovedforløbet efter endt grundforløb. På grundforløbet skal du have gennemført følgende fag:

 • Grundforløbets 1. del: Dansk C, engelsk C og samfundsfag C
 • Grundforløbets 2. del: Matematik C, kemi C og biologi C

Gennem hele din uddannelse skal du have følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Kemi B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Valgfag på C-niveau

Du kan læse mere om at tage en erhvervsuddannelse med eux-forløb her.

Karrieremuligheder og videreuddannelse

Som færdiguddannet landmand kan du få job i forskellige former for landbrug alt afhængig af, hvilket speciale du vælger. Du kan også komme til at beskæftige dig med salgsarbejde inden for erhvervet.

Som agarøkonom eller produktionsleder har du lidt andre muligheder, når du er færdiguddannet. Som produktionsleder kan du få arbejde af mere økonomisk karakter. Du får redskaber, der gør dig i stand til at analysere og vurdere behovet for eventuelle ændringer i den daglige produktion.

Som agarøkonom kan du arbejde med ledelse og rådgivning inden for landbruget. Du kan også få job i virksomheder og organisationer med tilknytning til landbrugserhvervet.

Har du afsluttet uddannelsen på minimum trin 2 kan du søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelserne Jordbrugsteknolog og Produktionsteknolog. Du kan også søge ind på professionsbacheloruddannelserne som Have- og parkingeniør samt Skov- og landskabsingeniør. Bemærk dog, at der er specifikke adgangskrav på professionsbacheloruddannelserne.

Tager du landbrugsuddannelsen med et eux-forløb, kan du videreuddanne dig på lige fod med dem, der har taget en gymnasial eksamen.

 

Hvad får en landbrugselev i løn?

Bliv klogere på løndforholdene for elever og lærlinge via nedstående link.

Lønforhold